Invulinstructie Werkgeversverklaring

In deze tijden van hypotheekverstrekkingen is een vloeiend administratieproces van het hoogste belang om de vaart in de acceptatie van de hypotheekaanvraag te houden.

Meer dan eens keurt de bank de werkgeversverklaring niet goed. Wat de procedure onnodig vertraagd.

Als gedachtesteuntje hebben wij voor de werkgever (of medewerker van personeelszaken) een checklist:

“Geachte werkgever,

Op dit moment wil één van uw werknemers een hypotheek afsluiten of aanpassingen hierin aanbrengen. Hiervoor is een werkgeversverklaring nodig.

Om het invullen te vereenvoudigen vragen wij uw aandacht voor het volgende

 • de werkgeversverklaring dient slechts te worden ingevuld in euro’s
 • de werkgeversverklaring dient slechts door 1 persoon te worden ingevuld, en voorts dient dit te geschieden met één en dezelfde pen (Doorhalingen, correctiestift en/of vloeistof maakt dit officiële document voor banken ongeldig!)
 • let op dat u alle vragen beantwoord en/of de daarvoor geschikte vakjes aankruist
 • de datum van indiensttreding dient in overeenstemming te zijn met de salarisstroken
 • let er s.v.p. op dat indien de intentie aanwezig is om het contract voor bepaalde tijd over te laten gaan in een contract voor onbepaalde tijd, dat hier een extra handtekening en een extra bedrijfsstempel voor geplaatst dient te worden
 • Indien er geen firmastempel voorhanden is, verzoeken wij u dit op briefpapier van de werkgever te bevestigen.

Onderdeel inkomen van de verklaring:  (per genummerd inkomensonderdeel wordt hierop ingegaan)

 1. het totaal van bruto basissalaris x aantal betaalperioden dient doorgerekend volledig in overeenstemming te zijn met het op de salarisstroken vermelde. Indien er een verschil is, verzoeken wij u dit separaat op uw briefpapier toe te lichten
 2. het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag aan vakantietoeslag
 3. uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen
 4. alleen de vaste onvoorwaardelijke 13e maand dient te worden opgegeven
 5. bij punt 5 verzoeken wij u de laatste twee jaren van de provisie per jaar separaat op uw brief papier op te geven
 6. slechts opgeven indien het hier een vaste eindejaarsuitkering die onvoorwaardelijk is (niet zijnde tantieme) betreft
 7. gaarne opgave te doen van het overwerk van de laatste twee jaren, eventueel separaat op uw briefpapier
 8. dit gedeelte kan onder ander gebruikt worden voor nog niet genoemde maar wel uitgekeerde vaste onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen (bv omzetpremie, filiaalpremie, prestatietoeslag (indien in arbeidscontract/CAO opgenomen)).

Overige aandachtpunten

 • deelname aan pc prive of dergelijke projecten gelieve op te geven als verstrekte onderhandse lening
 • de werkgeversverklaring dient te allen tijde volledig ondertekend te worden en gelieve dit officiele stuk te voorzien van een firmastempel

Bij voorbaat dank, mede namens uw werknemer, voor de medewerking en de genomen moeite!”